Linux基础回炉重新学之Shell基础变量

dapaoadmin 2020-12-22 PM 821℃ 0条

9a47c3d641.jpg
**${变量名#匹配规则} 从变量开头进行规则匹配,将符合最短的数据删除
${变量名##匹配规则} 从变量开头进行规则匹配,将符合最长的数据删除
${变量名%匹配规则} 从变量尾部开始匹配规则,将符合最短的数据删除
${变量名%%匹配规则} 从变量尾部进行规则匹配,将符合最长的数据删除
${变量名/旧字符串/新字符串} 变量内容符合就字符串规则,则第一个旧字符串将会被新字符串取代
${变量名//旧字符串/新字符串} 变量内容符合旧字符串则,则全部的旧字符串将会被新字符串取代**
举例说明:
定义一个变量:

var1="I Love you,Do you Love me"
最短开头匹配删除:

[root@msg ~]# var=${var1#*ov}
[root@msg ~]# echo $var
e you,Do you Love me
贪婪开头匹配删除
[root@msg ~]# var=${var1##*ov}
[root@msg ~]# echo $var
e me
最短结尾匹配删除
[root@msg ~]# var=${var1%ov*}
[root@msg ~]# echo $var
I Love you,Do you L
贪婪结尾匹配删除
[root@msg ~]# var=${var1%%ov*}
[root@msg ~]# echo $var
I L
第一个匹配到的字符进行替换
[root@msg ~]# var=${var1/o/i}
[root@msg ~]# echo $var
I Live you,Do you Love me
贪婪替换
[root@msg ~]# var=${var1//o/i}
[root@msg ~]# echo $var
I Live yiu,Di yiu Live me

标签: shell, Linux shell

非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。

评论已关闭